Affärsjuridik, fastighetsrätt
& familjerätt

Heilborns Advokatbyrå i Östersund erbjuder företag och privatpersoner tjänster inom
affärsjuridik, fastighetsrätt, familjerätt samt uppdrag inom skadeståndsrätt, process mm.

 

Vad kan vi hjälpa dig med?

 

 

 

Affärsjuridik, bolagsrätt, offentlig upphandling och arbetsrätt

Affärsjuridik, bolagsrätt, offentlig upphandling och arbetsrätt

Heilborns Advokatbyrå har en lång tradition av att biträda företag och företagsägare i affärsrättsliga frågor. Uppdragen kan avse bolagsinterna avtal såsom aktieägaravtal, andra bolagsavtal och avtal mellan företag till exempel vid förvärv eller försäljningar. Heilborns Advokatbyrå biträder som ombud    i rättsliga tvister vid domstol / skiljeförfaranden. Heilborns Advokatbyrå har även stor erfarenhet av arbetsrättsliga frågor – där antingen arbetsgivar- eller arbetstagarparten kan biträdas – samt vid offentlig upphandling.

Mer om affärsjuridik
Fastighetsrätt, entreprenadrätt, arrenderätt, servitut, miljörätt

Fastighetsrätt, entreprenadrätt, arrenderätt, servitut, miljörätt

Fastighetsrätt har alltsedan byrån grundades på 1920-talet varit ett av Heilborns Advokatbyrås kärnområden. Heilborns Advokatbyrå biträder alla som äger, nyttjar eller arrenderar mark, lokaler och fastigheter. Fastighetsrätten innefattar bland annat frågor om fel i fastighet – t ex vid dolda fel, nyttjanderätt, arrenderätt, servitut, hyra och försäljningar enligt samäganderättslagen samt miljörättsliga frågor. Heilborns Advokatbyrå biträder dessutom ofta vid entreprenadtvister.

Mer om fastighetsrätt


 

Familjerätt, arvskifte, bodelning, vårdnad och umgänge

Familjerätt, arvskifte, bodelning, vårdnad och umgänge

Familjerätten omfattar bl a frågor om arv, bodelning, bouppteckningar, vårdnad och umgänge. Heilborns Advokatbyrå biträder i dessa frågor som ombud men tar även på sig förordnanden från domstol som t ex boutredningsman, bodelningsförrättare och skiftesman. Heilborns Advokatbyrå har stor och lång erfarenhet inom det familjerättsliga området.

Mer om familjerätt
Skadeståndsrätt, trafikskador, processrätt, köprätt samt offentlig förordnanden som bland annat offentlig försvarare och målsägandebiträde

Skadestånd, trafikskador, processrätt, köprätt, offentlig försvarare, målsägandebiträde mm

Heilborns Advokatbyrå anlitas frekvent i allehanda tvister samt biträder i skaderegleringar till följd av trafikolyckor eller arbetsrelaterade olyckor. Advokatbyråns verksamhet omfattar även offentliga förordnanden från domstolar och myndigheter; såsom offentlig försvarare och målsägandebiträde samt offentligt biträde i bl a  LVU-mål och asylärenden.

Mer om skadeståndsrätt/process

Advokater

Advokat Jan Heilborn
JAN HEILBORN

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

JOHAN SÖDERBOM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

ERIK ALBANO

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

SAMARBETANDE ADVOKAT

GUSTAF KAHM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

.

 

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav i anledning av tjänster som advokat eller advokatbyrå tillhandahållit konsument.

Konsumenttvistnamnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08- 459 03 00    Mail: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Heilborns Advokatbyrå

Vi på Heilborns Advokatbyrå - en av Norrlands äldsta advokatbyråer - vill enligt lag och god advokatsed som oberoende och kvalificerade rådgivare lämna våra klienter rättsliga tjänster för bästa möjliga resultat.

Vi biträder såväl företag som privatpersoner, myndigheter och andra uppdragsgivare inom de flesta rättsområden.

 

 

 

 

BESÖK OSS

Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund

RING OSS

063 - 12 48 30, 063 - 12 02 00 (fax)

MAILA OSS

advokat@heilborns.com

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Heilborns Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss samt för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående i annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Heilborns advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendet natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Heilborns advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på advokat@heilborns.com eller adress nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Heilborns advokatbyrå HB, org. nr 993200-1085, Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund, 063-12 48 30, www.heilborns.com, advokat@heilborns.com

 

 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB