Advokater

 

Våra advokater och kontorspersonal


Advokat Gustaf Kahm

Särskild inriktning

- Företagsjuridik 
- Arbetsrätt
- Familjerätt
- Straff- och civilprocessrätt

Bakgrund

- Jur kand examen 1993, Uppsala Universitet 
- Heilborns Advokatbyrå från 1993
- Ledamot i Sveriges Advokatsamfund från 1998
- Delägare i Heilborns Advokatbyrå från 1998

Uppdrag

- Ordförande i Norra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund 2006 - 2012
- Dansk konsul från 2004
- Styrelseuppdrag i bolag

Fritidsintressen

- Friluftsliv, skidåkning och gym 

Språk

- Engelska

Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)63-124830
Fax: +46(0)63-120200
E-post: jan.heilborn@heilborns.com

 


Särskild inriktning

- Familjerätt
- Generationsskiften
- Personskaderegleringar
- Fastighetsrätt
- Straff- och civilprocessrätt

Bakgrund

- Jur kand examen 2000, Umeå universitet
- Brottsoffermyndigheten, 2000-2002
- LRF Konsult, 2002-2016
- Heilborns advokatbyrå från 2016
- Delägare i Heilborns Advokatbyrå från 2020

Fritidsintressen

- Skidåkning och övrigt friluftsliv

Språk

- Engelska

Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)63-124830
Fax: +46(0)63-120200
E-post: johan.soderbom@heilborns.com

 

Advokat Jan Heilborn

Advokat Johan Söderbom

Särskild inriktning

- Familjerätt
- Fastighetsrätt
- Straff- och civilprocessrätt                                                                                       

Bakgrund

- Jur kand examen 2015, Uppsala universitet
- Juristbyrån 2015-2017
- Familjens Jurist 2017-2018
- Heilborns advokatbyrå från 2018
- Delägare i Heilborns Advokatbyrå från 2021

 

Fritidsintressen

- Cykling
- Jakt

Språk

- Engelska

Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)63-124830
Fax: +46(0)63-120200
E-post: erik.albano@heilborns.com

 

Särskild inriktning

- Entreprenadrätt
- Skadeståndsrätt / Jordabalkstvister
- Personskaderegleringar
- Bostadsrättsjuridik
- Straffrätt                                                                                

Bakgrund

- Jur kand examen 1969, Stockholms Universitet
- Heilborns Advokatbyrå från 1972
- Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1975
- Delägare i Heilborns Advokatbyrå från 1975 - 2020

Uppdrag

- Enstaka styrelseuppdrag i bolag
- Ett flertal styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar

Fritidsintressen

- Stort seglingsintresse
- Skidåkning och diverse andra friluftsintressen

Språk

- Engelska

Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)63-124830
Fax: +46(0)63-120200
E-post: gustaf.kahm@heilborns.com


Maria Heilborn

Malin Heilborn

Ekonomiansvarig
E-post: malin.heilborn@heilborns.com

Advokater

Advokat Jan Heilborn
JAN HEILBORN

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

JOHAN SÖDERBOM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

ERIK ALBANO

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

SAMARBETANDE ADVOKAT

GUSTAF KAHM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

.

 

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav i anledning av tjänster som advokat eller advokatbyrå tillhandahållit konsument.

Konsumenttvistnamnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08- 459 03 00    Mail: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Heilborns Advokatbyrå

Vi på Heilborns Advokatbyrå - en av Norrlands äldsta advokatbyråer - vill enligt lag och god advokatsed som oberoende och kvalificerade rådgivare lämna våra klienter rättsliga tjänster för bästa möjliga resultat.

Vi biträder såväl företag som privatpersoner, myndigheter och andra uppdragsgivare inom de flesta rättsområden.

 

 

 

 

BESÖK OSS

Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund

RING OSS

063 - 12 48 30, 063 - 12 02 00 (fax)

MAILA OSS

advokat@heilborns.com

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Heilborns Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss samt för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående i annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Heilborns advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendet natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Heilborns advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på advokat@heilborns.com eller adress nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Heilborns advokatbyrå HB, org. nr 993200-1085, Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund, 063-12 48 30, www.heilborns.com, advokat@heilborns.com

 

 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB