Fastighetsrätt

 

Fastighetsrätt, entreprenadrätt, arrenderätt, servitut, miljörätt

Heilborns Advokatbyrå biträder klienter som äger, arrenderar eller hyr fastigheter, mark eller lokaler. Vi har särskild erfarenhet av ägande och brukande av jord- och skogsbruksfastigheter. Vi har bildat ett stort antal bostadsrättsföreningar och biträder i alla frågor som gäller bostadsrättsföreningar och frågor om lägenheter i sådana föreningar. Inom entreprenadrätten har vi sedan lång tid biträtt i kontraktsskrivning, tolkning av kontrakt och vid tvister om kontrakt biträtt såväl entreprenörer som beställare


ÄRENDEN

Vanligt förekommande områden där vi biträder är till exempel:

Köp eller försäljning av fastigheter

En överlåtelse av en fastighet ska göras i ett skriftligt kontrakt. Vid upprättande av kontraktet är det viktigt att noga reglera frågor om till exempel fastighetens skick och vilka rättigheter och skyldigheter som följer med fastigheten. 


Fel i fastighet

Om en fastighet säljs med ett eller flera fel kan det finnas rätt för en köpare att häva köpet eller att få nedsättning av köpeskillingen. En köpare har en undersökningsplikt som innebär att hon inte kan begära hävning eller nedsättning om hon vid en noggrann besiktning borde ha upptäckt felet.


Grannelagsrätt

Den som äger eller nyttjar en fastighet måste ta skälig hänsyn till omgivningen, till exempel vid grävning eller sprängning på fastigheten. Mellan fastigheter och deras ägare kan uppstå tvister som gäller gränser och vägar.


Nyttjanderätt, hyra och arrende

Nyttjanderätt till en fastighet kan avse mark och/eller byggnader. Nyttjanderätten mot en avgift är arrende eller hyra. Arrende föreligger när rätten avser att bruka mark, till exempel för jordbruk eller för att uppföra en fritidsbostad. Hyra föreligger när nyttjanderätten avser rätt att nyttja hus eller del av hus mot en avgift i pengar. Många av reglerna om arrende och hyra är tvingande till arrendatorns och hyresgästens fördel och kan endast avtalas bort om hyres- och arrendenämnden godkänt detta. 


Servitut

Ett servitut är en rättighet för en ägare av en fastighet, den härskande fastigheten att använda en annan fastighet, den tjänande fastigheten. Servitutet följer fastigheten även om fastigheten byter ägare. Vanliga servitut är rätt till väg och vattentäkt. Servitutsrätten gäller vanligtvis för all framtid. Servitut uppstår genom att fastighetsägare ingår ett skriftligt servitutsavtal eller att det bildas vid en lantmäteriförrättning.

Fastighetsbildning

Fastigheter kan bildas genom till exempel avstyckning och klyvning. En fastighets gränser kan också ändras genom fastighetsreglering.


Samfälligheter

För fastigheter som ligger i närheten av varandra bildas ofta en gemensamhetsanläggning för till exempel vägar och vatten-och avloppsledningar. För förvaltningen av gemensamhetsanläggningen bildas vanligen en samfällighetsförening.


Avtal om skogsavverkning

En markägare kan själv avverka skog och sälja denna men kan också upplåta rätt för annan att avverka skogen. Beroende på hur avtalen är utformade kan avtalen vara att anse som köpeavtal eller avtal om nyttjanderätt. Ofta får markägaren ett förskott på betalningen för rätten att avverka.


Samägande av fastighet

En fastighet kan ägas av flera personer gemensamt. Var och en äger då en andel av fastigheten. Varje delägare har rätt att sälja sin andel till en annan ägare eller till en utomstående.  Ett samägande kan upplösas genom att en delägare kan ansöka om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion.


Entreprenadrätt

Entreprenadrätt omfattar det rättsområde där den ena parten (entreprenören), på beställning av den andra parten (beställaren) åtar sig att inom angiven tid utföra vissa avtalade bygg- och anläggningsarbeten. Entreprenadrätten är ett speciellt rättsområde som kräver kunskap om avtalstolkning men också särskilt kunnande avseende de tekniska förutsättningarna för uppförande av byggnader.


Miljörätt

Miljörätten utgör ett skydd för människors hälsa och för miljön. Inom miljörätten ryms frågor som ansvar för undersökning och sanering av förorenad mark och regler om miljöstörningar vid verksamhet på fastigheten.


ADVOKAT

Vad står titeln advokat för? Advokattiteln är exklusiv för ledamot av Sveriges Advokatsamfund
och får lagligen inte användas av någon annan.

Advokat står för kvalitet, trygghet, oberoende och sekretess genom lagstadgad tystnadsplikt. Advokat blir den som kvalificerat sig till ledamot av advokatsamfundet genom att ha avlagt kunskapsoriv som är föreskrivna för domarämbete (Juris kandidatexamen / Master of Laws), ha genomgått för advokatverksamhet erfoderlig praktisk och teoretisk utbildning (advokatexamen) samt visat sig vara redbar och lämplig att utföra advokatverksamhet (minst tre års praktik)

Advokat är verksam under tillsyn av samhället genom Sveriges Advokatsamfund - i disciplinärenden under överinseende av Justitiekanslern (JK) och har att följa god advokatsed enloigt fastlagda etiska regler, främst för att skydda klienten. Regelbrott kan leda till straffavgift eller uteslutning ur advokatsamfundet med förlust av advokattiteln. Varje advokat håller försäkringsskydd för ekonomiska förluster som advokaten kan ha förorsakat klienten. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsument har rätt att erhålla prövning hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.


Rättsskydd

För de flesta ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Oftas har man rätt att använda sig av rättsskyddet när det föreligger en tvist, men det finns vissa undantag.

Rättsskyddet gäller i regel inte tvister som har samband med äktenskapsskillnad. Dock kan rättsskyddet gälla tvister som t.ex. vårdnad om barn i fall då tvist uppkommer en tid efter separationen. 

Självrisken för privatpersoner brukar uppgå till 20 - 25 % av kostnaderna. Vid en tvist kan rättsskyddet täcka även motpartens rättegångskostnader om du skulle bli skyldig att betala dessa. Maximalt ersättningsbelopp från rättsskyddsförsäkringen uppgår normalt till cirka 200.000 kronor. Din advokat hjälper dig att undersöka vilket rättsskydd just du har.


Företagare har ofta rättsskydd i företagsförsäkringen. Självrisken brukar vara något högre än för privatpersoner och det maximala ersättningsbeloppet är ofta högre.

Rättshjälp

Om man inte har möjlighet att få rättsskydd kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp av staten.

Om man blir beviljad rättshjälp ersätts egna advokatkostnader men man måste normalt sett betala en del av kostnaderna själv, dels rådgivningsavgift och dels rättshjälpsavgift (självrisk).

Rättshjälpsavgiftens storlek varierar stort beroende på din inkomst, men även dina tillgångar och skulder samt underhållsskyldighet för barn påverkar möjligheten att få rättshjälp. Din advokat hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Till skillnad från rättsskydd så täcker rättshjälpen inte motpartens rättegångskostnadfer, om du skulle bli ersättningsskyldig.

Advokater

Advokat Jan Heilborn
JAN HEILBORN

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

JOHAN SÖDERBOM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

ERIK ALBANO

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

SAMARBETANDE ADVOKAT

GUSTAF KAHM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

.

 

ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav i anledning av tjänster som advokat eller advokatbyrå tillhandahållit konsument.

Konsumenttvistnamnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08- 459 03 00    Mail: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Heilborns Advokatbyrå

Vi på Heilborns Advokatbyrå - en av Norrlands äldsta advokatbyråer - vill enligt lag och god advokatsed som oberoende och kvalificerade rådgivare lämna våra klienter rättsliga tjänster för bästa möjliga resultat.

Vi biträder såväl företag som privatpersoner, myndigheter och andra uppdragsgivare inom de flesta rättsområden.

 

 

 

 

BESÖK OSS

Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund

RING OSS

063 - 12 48 30, 063 - 12 02 00 (fax)

MAILA OSS

advokat@heilborns.com

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Heilborns Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss samt för att skydda intressen av grundläggande betydelse för dig.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående i annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Heilborns advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendet natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Heilborns advokatbyrå om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på advokat@heilborns.com eller adress nedan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Heilborns advokatbyrå HB, org. nr 993200-1085, Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund, 063-12 48 30, www.heilborns.com, advokat@heilborns.com

 

 
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB