Process

 

Skadeståndsrätt, trafikskador, processrätt, köprätt samt
offentliga förordnanden som bland annat offentlig försvarare och målsägandebiträde

Under denna flik presenteras flera arbetsområden som inte hör hemma under övriga flikar. Det handlar bl a om ersättning för
personskador och om tvistlösning i domstol eller genom skiljeförfarande.


ARBETSOMRÅDEN

Nedan följer några exempel på några arbetsområden

Skadestånd och skaderegleringar

Skadestånd innebär ersättning i pengar för uppkommen skada. Genom skadeståndet ska den skadelidande sättas i samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat.

Skadestånd är vanligt förekommande i de fall någon utsatts för brott. Se vidare nedan under Målsägandebiträde

Ett annat vanligt förekommande fall inom skadeståndsrätten är när någon drabbats av personskade ofta p g a trafikolycka. Genom trafikförsäkringen har den skadelidande möjlighet att anlita ett ombud att biträda vid den efterföljande skaderegleringen. Det skadereglerande försäkringsbolaget betalar kostnaden för ombudet fram till och med att försäkringsbolaget slutligt beslutar om ersättning.

Är parterna därefter fortfarande oense om skadeståndsersättningen har man möjlighet att överklaga försäkringsbolagets beslut till allmän domstol. Beträffande kostnaderna för ombud i skaderegleringstvister gäller ofta rättsskydd i hemförsäkring. Se vidare nedan angående rättskydd.

Heilborns Advokatbyrå har stor erfarenhet av skadeståndsprocesser och företräder såväl den som anser sig berättigad till skadestånd som den som blir krävd på skadestånd. Bland advokatbyråns uppdragsgivare inryms såväl företag som privatpersoner.


Processrätt

Processer sker vid domstolar och skiljeförfaranden. Processrätten kan delas in i tre huvudgrupper civilprocess, straffprocess och förvaltningsprocess. Lagstiftning på området är framför allt rättegångsbalken. Civilprocess avser förfarandet i ett tvistemål och i skiljedomsförfarande. Normalt sett inleds civilprocessen med stämningsansökan till domstol, skriftlig förberedelse med skriftliga yttranden från parterna, muntlig förberedelse vid domstolen och avslutningsvis huvudförhandling vid domstolen. När som helst under processen kan parterna förhandla om en uppgörelse. Särskilda regler för uppgöfrelse finns vad gäller s k indispositiva mål som t ex vårdnadsmål.

Offentlig försvarare

Den som misstänks för brott har i regel rätt till en offentlig försvarare. Offentliga försvarare förordnas av tingsrätten. Om man som misstänkt har önskemål om biträde av viss advokat kan man begära att denna advokat förordnas som offentlig försvarare. Försvararens uppgift är att biträda den misstänkte vid polisförhör och – om åklagaren väcker åtal – vid den kommande rättegången. Kostnaden för den offentlige försvararen betalas som regel av staten.


Målsägandebiträde

Den som utsatts för brott kan genom tingsrätten få ett målsägandebiträde förordnat för sig. Målsägandebiträdets uppgift är att vara ett stöd för målsäganden vid rättsprocessen och att vid rättegång driva frågan om eventuellt skadestånd av den tilltalade. Kostnaden för målsägandebiträdet betals av staten.


Offentligt biträde

I mål om tvångsvård – oavsett om det gäller vård av unga (LVU), missbrukare (LVM) eller psykiatrisk tvångsvård (LPT/LRV) – ska förvaltningsrätten förordna ett offentligt biträde.

Det offentiga biträdet har till uppgift att företräda den som ansökan avser och även vissa andra berörda parter samt att därvid tillvarata dessas rättigheter och intressen genom hela rättsprocessen.

Även i asylärenden förordnas offentligt biträde för att tillvarata den enskildes rättigheter och intressen i målet.

Staten står för kostnaderna för det offentliga biträde


ADVOKAT

Vad står titeln advokat för? Advokattiteln är exklusiv för ledamot av Sveriges Advokatsamfund
och får lagligen inte användas av någon annan.

Advokat står för kvalitet, trygghet, oberoende och sekretess genom lagstadgad tystnadsplikt. Advokat blir den som kvalificerat sig till ledamot av advokatsamfundet genom att ha avlagt kunskapsoriv som är föreskrivna för domarämbete (Juris kandidatexamen / Master of Laws), ha genomgått för advokatverksamhet erfoderlig praktisk och teoretisk utbildning (advokatexamen) samt visat sig vara redbar och lämplig att utföra advokatverksamhet (minst tre års praktik)

Advokat är verksam under tillsyn av samhället genom Sveriges Advokatsamfund - i disciplinärenden under överinseende av Justitiekanslern (JK) och har att följa god advokatsed enloigt fastlagda etiska regler, främst för att skydda klienten. Regelbrott kan leda till straffavgift eller uteslutning ur advokatsamfundet med förlust av advokattiteln. Varje advokat håller försäkringsskydd för ekonomiska förluster som advokaten kan ha förorsakat klienten. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Konsument har rätt att erhålla prövning hos Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.


Rättsskydd

För de flesta ingår rättsskydd i hemförsäkringen. Oftas har man rätt att använda sig av rättsskyddet när det föreligger en tvist, men det finns vissa undantag.

Rättsskyddet gäller i regel inte tvister som har samband med äktenskapsskillnad. Dock kan rättsskyddet gälla tvister som t.ex. vårdnad om barn i fall då tvist uppkommer en tid efter separationen. 

Självrisken för privatpersoner brukar uppgå till 20 - 25 % av kostnaderna. Vid en tvist kan rättsskyddet täcka även motpartens rättegångskostnader om du skulle bli skyldig att betala dessa. Maximalt ersättningsbelopp från rättsskyddsförsäkringen uppgår normalt till cirka 200.000 kronor. Din advokat hjälper dig att undersöka vilket rättsskydd just du har.


Företagare har ofta rättsskydd i företagsförsäkringen. Självrisken brukar vara något högre än för privatpersoner och det maximala ersättningsbeloppet är ofta högre.


Rättshjälp

Om man inte har möjlighet att få rättsskydd kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp av staten.

Om man blir beviljad rättshjälp ersätts egna advokatkostnader men man måste normalt sett betala en del av kostnaderna själv, dels rådgivningsavgift och dels rättshjälpsavgift (självrisk).

Rättshjälpsavgiftens storlek varierar stort beroende på din inkomst, men även dina tillgångar och skulder samt underhållsskyldighet för barn påverkar möjligheten att få rättshjälp. Din advokat hjälper dig att ansöka om rättshjälp. Till skillnad från rättsskydd så täcker rättshjälpen inte motpartens rättegångskostnadfer, om du skulle bli ersättningsskyldig.Advokater

Advokat Gustaf Kahm
GUSTAF KAHM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

Advokat Jan Heilborn
JAN HEILBORN

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

JOHAN SÖDERBOM

Advokat
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

BITRÄDANDE JURIST

Jur kand Erik Albano
ERIK ALBANO

Jur. kand
+46(0)63 - 12 48 30
Skicka e-post

Heilborns Advokatbyrå

Vi på Heilborns Advokatbyrå - en av Norrlands äldsta advokatbyråer - vill enligt lag och god advokatsed som oberoende och kvalificerade rådgivare lämna våra klienter rättsliga tjänster för bästa möjliga resultat.

Vi biträder såväl företag som privatpersoner, myndigheter och andra uppdragsgivare inom de flesta rättsområden.

BESÖK OSS

Kyrkgatan 49, 831 34 Östersund

RING OSS

063 - 12 48 30, 063 - 12 02 00 (fax)

MAILA OSS

advokat@heilborns.com

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB